Iphone 8 không được chờ đợi nhiều, dành tiền mua X